Na bieżącą działalność domów pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020r. poz.1876. z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz.305. z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniaem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz.1842. z późn. zm.)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. SIELSKA 13 OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W KWOCIE

53745,36 ZŁ

W CELU WYKORZYSTANIA NA WZMOCNIENIE ZABEZPIECZENIA DPS PRZED SKUTKAMI WYSTĘPOWANIA WIRUSA sars-cOv-2, W SZCZEGÓLNOŚCI NA ZAPEWNIENIE KADRY NIEZBĘDNEJ DO ZABEZPIECZENIA CIĄGŁOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TE JEDNOSTKI ORAZ ZAKUP NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA.