Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko Poznańska

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeprowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych, opiekuńczo- wychowawczych, rozwijających kompetencje kluczowe i zainteresowania dla uczestników świetlicy w ramach projektu „Nasza Świetlica – nasza szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo, działanie Rozwój Usług Społecznych i Zdrowotnych, poddziałanie Rozwój Usług Społecznych.
1. Cel projektu

Zdobycie umiejętności pomagających w radzeniu sobie z zagrożeniami dotykającymi rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez 40 uczestników projektu, nabycie kompetencji kluczowych przez 60 dzieci uczestniczących w projekcie, mieszkańców miasta Chełmna i powiatu chełmińskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także przygotowanie do wolontariatu 25 osób z ich otoczenia, do 31.12.2019 r.”.

2. Grupa docelowa:

Dzieci uczęszczające do świetlicy 60 osób, rodzice 40 osób, wolontariusze 25 osób

Termin realizacji: 15.07.2018–31.12.2019

Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawca posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż zgodnie ze specyfikacją. Jest nie karany i nie ma zakazu pracy z dziećmi.

Wykonawca wykonywał będzie prace samodzielnie.

Sposób wyłonienia wykonawcy: 40% wykształcenie, 60 % doświadczenie zawodowe

Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wykształcenie – 40 %

Doświadczenie zawodowe 60 %

Informacje dodatkowe :

  1. Wykonawca z składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 15.07.2018 godz. 15.00.
  2. CV należy złożyć osobiście w Świetlicy im. Św. Wincentego a Paulo w Chełmnie, ul. Dominikańska 40

Rozstrzygnięcie oferty: 20.07.2018 r. godz. 15:00

 

Projekt pod nazwą

„Nasza Świetlica ­ nasza szansa ”

Realizowany 15.07.2017-31.12.2019

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo, działanie Rozwój Usług Społecznych i Zdrowotnych, poddziałanie Rozwój Usług Społecznych.

 

Wartość projektu 1132632,00 zł

Dofinansowanie 1038246,00 zł

Wkład własny 94386,00 zł

Pozostałe informacje

(Kliknij na tytuł, aby pobrać)

Specyfikacja – Artystyczno-teatralne dzieci
Specyfikacja – Instruktor zajęć komputerowo-filmowych dla dzieci